Všeobecné obchodné podmienky

Preambula

 1. Predávajúcim je spoločnosť Million Beers s. r. o., so sídlom Osuského 3/B, 851 03 Bratislava, Slovensko, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, 125214/B, IČO: 51 236 532, (ďalej len „spoločnosť Million Beers s.r.o.“), tel. +421 910 644 244, e-mail: info@kitchenzone.sk (ďalej len „predávajúci“).
 2. Kupujúcim – spotrebiteľom je každá fyzická osoba, ktorá kontaktuje predávajúceho   za účelom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka na predaj. Kupujúcim je aj každá fyzická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru (ďalej len „kupujúci – spotrebiteľ“).
 3. Kupujúcim – podnikateľom je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá nie je spotrebiteľom a ktorá kontaktuje predávajúceho za účelom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka alebo za účelom zaobstarania tovaru, ktorý predávajúci nemá zaradený v ponuke s úmyslom jeho kúpy. Táto osoba zároveň koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, a to na základe živnostenského alebo iného oprávnenia podľa osobitných predpisov (ďalej len „kupujúci – podnikateľ“).
 4. Kupujúci – spotrebiteľ a kupujúci – podnikateľ sa tiež spoločne označujú ako „kupujúci“.
 5. Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Million Beers s.r.o. (ďalej len „VOP“) upravujú právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri nákupe tovarov v internetovom obchode predávajúceho na webovom sídle www.kitchenzone.sk na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim tak, ako je bližšie špecifikované v čl. I týchto VOP.
 6. Pokiaľ kúpna zmluva výslovne neurčuje inak, má sa za to, že obchodné podmienky obsiahnuté v týchto VOP sú jej súčasťou. Odchylné písomné dojednania zmluvných strán v zmluve majú prednosť pred znením obchodných podmienok obsiahnutých v týchto VOP, pokiaľ nie je vo VOP výslovne uvedené inak.
 7. Všetky právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom výslovne neupravené v týchto VOP sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z.z. a o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Všetky právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom výslovne neupravené v týchto VOP sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

I. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Webové sídlo  obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty zvyčajne nemožno vrátiť poštou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane DPH. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom sídle.
 2. Webové sídlo obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru.
 3. Kupujúci môže objednávať tovar prostredníctvom nákupného košíka na  webovom sídle predávajúceho.
 4. Po vložení tovaru do košíka vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom  sídle. Objednávkový formulár obsahuje informácie o:
  1. objednávanom tovare
  2. kúpnej cene za tovar
  3. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o spôsobe doručenia tovaru
  4. nákladoch spojených s dodaním tovaru

(ďalej spoločne len ako „objednávka“).

 1. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Objednať s povinnosťou platby“. Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si prečítal tieto VOP, že ich obsahu porozumel a berie na vedomie, že po potvrdení objednávky mu vzniká povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.
 2. Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).
 3. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v objednávke (ďalej len „uzatvorenie kúpnej zmluvy“).
 4. Uzatvorením kúpnej zmluvy vzniká predávajúcemu záväzok  dodať kupujúcemu správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej kúpnej cene podľa potvrdenej objednávky a previesť na neho vlastnícke právo. Zároveň kupujúcemu vzniká záväzok zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu a dodaný tovar prevziať.
 5. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu za objednávku, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí.
 6. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje pri objednávke, nedostupnosť kupujúceho atď).

II. Kúpna cena a platobné podmienky

 1. Cena tovaru uvedená pri jednotlivom tovare je uvedená ako základná kúpna cena vrátane DPH. K základnej cene tovaru je pripočítaná cena za dopravu tovaru (ak je doprava zadarmo je pripočítaná nulová hodnota). Cena za dopravu tovaru je odlíšená od základnej ceny a je viditeľná v objednávke. Základná kúpna cena a cena za dopravu tovaru spolu tvoria celkovú kúpnu cenu.
 2. Spôsob úhrady celkovej kúpnej ceny je uvedený v kúpnej zmluve, a to na základe voľby kupujúceho v doručenej objednávke. Platbu za tovar môže kupujúci uskutočniť buď:
  1. bankovým prevodom na bankový účet predávajúceho s uvedením variabilného symbolu (číslo objednávky uvedené v jej potvrdení). Kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania sumy na bankový účet predávajúceho.
  2. Prostredníctvom služby cardPay. Kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania sumy na bankový účet predávajúceho.
  3. Prostredníctvom dobierky. Kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom zaplatenia sumy kuriérskej spoločnosti, ktorá zabezpečuje dodanie tovaru pre predávajúceho.
 3. Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu vo formáte *.PDF elektronickou formou na adresu uvedenú v objednávkovom formulári.
 4. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu s ďalšími zľavovými kupónmi a kódmi nie je možné vzájomne kombinovať.

III. Dodacie podmienky

Predávajúci zaisťuje či sprostredkováva nasledujúce spôsoby dodania:

 • – zasielanie prepravnou službou, kuriérom
 • – vlastnou prepravou predávajúceho

V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

V prípade vyzdvihnutia objednávky, ktorá bola uhradená vopred prostredníctvom internetu, môže predávajúci požadovať predloženie identifikačného preukazu (OP alebo cestovný pas), a to za účelom predchádzania vzniku škôd.

Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

Skryté poškodenie a chyby v súvislosti s prepravou je kupujúci povinný nahlásiť okamžite písomne na e-mail: info@kitchenzone.sk a kontaktovať predávajúceho do 24 hodín od prevzatia tovaru od prepravcu. Na neskoršie reklamácie v súvislosti s prepravou nebude braný ohľad.

IV. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

a) Kupujúci – spotrebiteľ 

 1. Kupujúci – spotrebiteľ má v súlade s ustanovením  § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. právo od kúpnej zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu, a to do štrnástich(14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, ktoré sú v rámci jednej objednávky dodávané osobitne, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
 2. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu doručené kupujúcim – spotrebiteľom elektronicky na adresu info@kitchenzone.sk v lehote uvedenej v bode 1. Lehota na odstúpenie sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci – spotrebiteľ využiť vzorový formulár, ktorý je uvedený v týchto VOP.
 3. Tovar na vrátenie musí byť: nepoškodený, kompletný (v pôvodnom nepoškodenom obale), vrátane priloženého dokladu o kúpe.
 4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. V týchto VOP sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štrnástich (14) dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci – spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci – spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.
 5. V prípade oprávneného odstúpenia od kúpnej zmluvy je predávajúci povinný vrátiť finančné prostriedky prijaté od kupujúceho – spotrebiteľa bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim – spotrebiteľom. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho – spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Ak odstúpi kupujúci – spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu – spotrebiteľovi skôr, než mu kupujúci – spotrebiteľ  tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
 6. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho – spotrebiteľa na vrátenie kúpnej ceny.
 7. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu – spotrebiteľovi darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou v zmysle, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim – spotrebiteľom, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a kupujúci – spotrebiteľ je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

b) Kupujúci – podnikateľ

 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy v prípade kupujúceho – podnikateľa sa spravuje príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 2. Vrátenie kúpnej ceny bude realizované formou daňového dokladu – vystavením dobropisu kupujúcemu – podnikateľovi.

c) Vylúčenie/zánik práva na odstúpenie od zmluvy:

 1. Podľa § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, alebo predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

Tento formulár vyplňte a pošlite iba v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy, a to na adresu: Million Beers s. r. o., Osuského 3/B, 851 03 Bratislava, e-mail: info@kitchenzone.sk

Týmto oznamujem/oznamujeme* že odstupujem/odstupujeme:
od kúpnej zmluvy na tento tovar*:
od zmluvy o poskytnutí tejto služby*:
Dátum objednania*/dátum prijatia*:
Meno spotrebiteľa/spotrebiteľov:
Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov:
Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (iba ak sa tento formulár podáva na papieri):
Dátum

________________________________

* Nehodiace sa prečiarknite.

V. Možnosti, kedy nie je možné odstúpiť od zmluvy

 1. Ak ide o dodávku tovaru upraveného na prianie kupujúceho, či na tovar objednaný špeciálne na výslovné prianie kupujúceho a ktoré nebolo v dobe objednávky skladom
 2. Tovar, ktoré bolo použitím čiastočne spotrebované, opotrebované alebo ho nie je možné vrátiť do pôvodného stavu pred kúpou.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru budú kupujúcemu peniaze za tovar zaslané prevodom na účet kupujúceho, najneskôr do 30 pracovných dní po fyzickom obdržaní vráteného tovaru kupujúcim.

V prípade nesplnenia niektorých z vyššie uvedených podmienok nebude môcť predávajúci bohužiaľ akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy. Tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

VI. Reklamácie

1.1 Ustanovenia tohto článku VOP (ďalej len ako „Reklamačný poriadok“) sa vzťahujú výlučne na Zákazníkov – fyzické osoby, ktoré pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy s Predávajúcim nekonali v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej len ako „Spotrebiteľ“).

2. Ak sa u zakúpeného Tovaru pre rozpor s Kúpnou zmluvou vyskytne akákoľvek vada (čo do množstva, kvality, hmotnosti alebo akejkoľvek inej vlastnosti predaného Tovaru (spoločne ďalej len ako „Vada“)), je Spotrebiteľ oprávnený Vadu u Predávajúceho reklamovať (ďalej aj ako „Reklamácia“). Písomná Reklamácia obsahuje najmä:

(a) identifikačné údaje Zákazníka v rozsahu meno, priezvisko, adresa Miesta dodania;

(b) číslo Nákupného objednávky, ku ktorému sa Reklamácia vzťahuje,

(c) presnú a jednoznačnú identifikáciu Tovaru, ktorý je predmetom Reklamácie,

(d) detailný popis Vady Tovaru,

(e) voľbu nároku Zákazníka podľa bodov 5.6.4 a 5.6.5 týchto VOP

(f) dátum spísania Reklamácie a vlastnoručný podpis Zákazníka

(g) fotografiu Vady Tovaru, ak sa ju Zákazník rozhodne priložiť.

2.2 V prípade, ak si Zákazník v rámci Reklamácie neuplatní voľbu nároku podľa bodov 5.6.4 a 5.6.5 VOP, je Predávajúci v medziach platných právnych predpisov oprávnený rozhodnúť o voľbe nároku sám.

2.3 Spolu s Reklamáciou je Zákazník povinný predložiť Predávajúcemu Doklad o kúpe Tovaru, spolu so záručným listom, ak bol na Tovar vystavený. Pre správne posúdenie Reklamácie je nutné, aby bol reklamovaný Tovar čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecne platnými hygienickými zásadami.

2.4 Ak Reklamácia nespĺňa všetky podmienky riadne uplatnenej Reklamácie, Predávajúci bezodkladne kontaktuje Zákazníka (osobne, telefonicky, prostredníctvom SMS správy alebo emailom) za účelom doplnenia Reklamácie. Predávajúci o uplatnení riadnej Reklamácie Zákazníkom vyhotoví písomný protokol, ktorého kópiu osobne odovzdá alebo odošle Zákazníkovi.

3 SPÔSOB UPLATNENIA REKLAMÁCIE A MIESTO PRE JEJ UPLATNENIE

3.1 Zákazník je oprávnený uplatniť Reklamáciu Tovaru osobne, na prevádzke predávajúceho alebo u osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv Tovaru uvedenej v záručnom liste (ďalej len ako „Určená osoba“). Určená osoba môže Reklamáciu vybaviť iba odovzdaním opraveného Tovaru, inak Reklamáciu postúpi na vybavenie Predávajúcemu.

3.2 Zákazník je oprávnený uplatniť Reklamáciu Tovaru u Predávajúceho aj zaslaním písomnej Reklamácie na adresu sídla Predávajúceho alebo emailom zaslaným na emailovú adresu Predávajúceho: info@kitchenzone.sk.

4 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY TOVARU

4.1 Predávajúci zodpovedá za Vady, ktoré má predaný Tovar pri jeho prevzatí Zákazníkom. Pri použitom Tovare Predávajúci nezodpovedá za Vady Tovaru vzniknuté jeho použitím alebo opotrebením. Pri Tovare predávanom za nižšiu Kúpnu cenu Predávajúci nezodpovedá za Vadu Tovaru, pre ktorú bola dojednaná nižšia Kúpna cena.

4.2 Predávajúci zodpovedá za Vady Tovaru, ktoré sa vyskytnú po prevzatí Tovaru Zákazníkom v záručnej dobe (ďalej len ako „Záručná doba“). Pri Tovare potravinárskeho charakteru sa Záručnou dobou na účely Reklamačného poriadku rozumie dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti Tovaru. Záručná doba Tovaru, ktorý nemá charakter potravinárskych výrobkov, je 24 mesiacov. Ak je na predávanom Tovare, jeho obale alebo na pripojenom návode vyznačená lehota na použitie, Záručná doba sa neskončí pred uplynutím tejto lehoty.

4.3 Predávajúci nezodpovedá za Vady Tovaru, ak:

(a) Zákazník spôsobil Vadu Tovaru sám (napr. v dôsledku nesprávneho skladovania Tovaru),

(b) Zákazník pred prevzatím Tovaru o Vade Tovaru vedel, resp. bol na Vadu výslovne a jasne upozornený a ak bola pre Vadu Tovaru poskytnutá zľava z Kúpnej ceny Tovaru,

(c) Vady vznikli v Záručnej dobe v dôsledku opotrebenia Tovaru spôsobeného nesprávnym či nadmerným používaním Tovaru,

(d) boli porušené ochranné plomby na Tovare,

(e) Vady Tovaru boli spôsobené zásahom neoprávnenej osoby do Tovaru alebo jeho súčastí,

(f) ak sa Tovar reklamuje po uplynutí Záručnej doby alebo inej lehoty, v rámci ktorej si má Tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti (dátum spotreby alebo doba minimálnej trvanlivosti).

4.4 Záručná doba začína plynúť od momentu prevzatia Tovaru Zákazníkom.

4.5 Predávajúci je povinný poskytnúť Zákazníkovi záruku v písomnej forme (ďalej len ako „Záručný list“) vždy, keď o to Zákazník Predávajúceho požiada. Ak to povaha predávaného Tovaru umožňuje, postačí, ak Predávajúci namiesto Záručného listu Zákazníkovi vydá Doklad o kúpe. Predávajúci ďalej vydá Záručný list Zákazníkovi v prípade, ak si jeho vydanie vyžaduje povaha predávaného Tovaru. Záručný list musí obsahovať označenie Predávajúceho, obsah, rozsah a podmienky poskytnutej záruky.

4.6 Doba od uplatnenia Reklamácie až do doby, kedy bol Zákazník povinný reklamovaný Tovar prevziať, sa do Záručnej doby nezapočítava. Predávajúci je povinný vydať Zákazníkovi potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

4.7 Ak dôjde k výmene Tovaru začne plynúť Záručná doba znova od prevzatia nového Tovaru Zákazníkom.

4.8 Ak má Tovar predávaný za nižšiu cenu alebo použitý Tovar Vadu, za ktorú zodpovedá Predávajúci, má Zákazník namiesto práva na výmenu Tovaru právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny Tovaru.

5 LEHOTA NA UPLATNENIE REKLAMÁCIE

5.1 Zákazník je povinný uplatniť Reklamáciu bez zbytočného odkladu po zistení Vady Tovaru, najneskôr však do uplynutia Záručnej doby, inak práva Zákazníka zo zodpovednosti za Vady Tovaru zaniknú.

5.2 Reklamáciu Vád Tovaru, ktorý sa rýchlo kazí, musí Zákazník uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe Tovaru, inak práva Zákazníka zo zodpovednosti za Vady Tovaru zaniknú.

5.3 V prípade použitého Tovaru zaniknú práva Zákazníka zo zodpovednosti za Vady, ak neboli uplatnené do 24 mesiacov odo dňa prevzatia použitého Tovaru Zákazníkom alebo do doby uplynutia kratšej Záručnej doby, na ktorej sa Predávajúci a Zákazník dohodli.

6 SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE

6.1 Predávajúci vydá Zákazníkovi potvrdenie o prijatej Reklamácii do piatich dní odo dňa jej riadneho uplatnenia, najneskôr však spolu s Reklamačným záznamom (tak ako je definovaný v bode 5.6.6 týchto VOP). Potvrdenie o uplatnení Reklamácie sa nemusí doručovať, ak má Zákazník možnosť preukázať uplatnenie Reklamácie iným spôsobom (najmä prostredníctvom poštového podacieho lístka preukazujúceho odoslanie Reklamácie na adresu sídla Predávajúceho).

6.2 Na základe rozhodnutia Zákazníka, ktoré z práv podľa bodov 5.6.4 a 5.6.5 týchto VOP uplatňuje, je Predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia Reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. Predávajúci bezodkladne informuje Zákazníka (osobne, telefonicky, prostredníctvom SMS – správy alebo emailom) o spôsobe vybavenia Reklamácie.

6.3 Predávajúci vybaví Reklamáciu ihneď, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie (ďalej len ako „Lehota na vybavenie Reklamácie“). Po uplynutí Lehoty na vybavenie Reklamácie má Zákazník právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy alebo má právo na výmenu Tovaru za nový Tovar.

6.4 Ak ide o Vadu, ktorú možno odstrániť, má Zákazník právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný Vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Zákazník môže namiesto odstránenia Vady požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa Vada týka len súčasti Tovaru, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na Kúpnu cenu Tovaru alebo závažnosť Vady. Predávajúci môže podľa vlastnej úvahy vždy namiesto odstránenia Vady vymeniť vadný Tovar za bezvadný, ak to Zákazníkovi nespôsobí závažné ťažkosti.

6.5 Ak ide o Vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako Tovar bez Vady, má Zákazník právo na výmenu Tovaru alebo má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy. Tie isté práva prislúchajú Zákazníkovi, ak ide síce o odstrániteľné Vady, ak však Zákazník nemôže pre opätovné vyskytnutie sa Vady po oprave alebo pre väčší počet Vád Tovar riadne užívať. Ak ide o neodstrániteľné Vady, ktoré nebránia, aby sa Tovar riadne užíval, má Zákazník právo na primeranú zľavu z Kúpnej ceny.

6.6 Predávajúci vydá Zákazníkovi doklad o vybavení reklamácie (ďalej len „Reklamačný záznam“) najneskôr do 30 dní odo dňa riadneho uplatnenia Reklamácie. Predávajúci zašle Reklamačný záznam Zákazníkovi na emailovú adresu Zákazníka uvedenú pri Registrácii alebo Reklamačný záznam odovzdá Zákazníkovi osobne pri vybavovaní Reklamácie.

6.7 Predávajúci je oprávnený vybaviť Reklamáciu jej zamietnutím len na základe odborného posúdenia (ďalej len ako „Odborné posúdenie“). Predávajúci je povinný poskytnúť Zákazníkovi kópiu Odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie Reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia Reklamácie.

VII. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave (www.ruvzsr.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov),pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto VOP sú platné a účinné od  1.10.2020.
 2. Tieto VOP a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 3. Vo veciach neupravených kúpnou zmluvou alebo týmito VOP sa zmluvný vzťah spravuje príslušnými ustanoveniami právnych predpisov.
 4. V prípade, že ktorékoľvek ustanovenie, záväzok alebo podmienka obsiahnutá v týchto VOP sa bude považovať za neplatnú alebo za nevymožiteľnú z akéhokoľvek dôvodu, nebude mať táto skutočnosť vplyv na ostatné ustanovenia VOP, pričom príslušné neplatné ustanovenie bude nahradené takým ustanovením všeobecne záväzného právneho predpisu, ktoré sa k nemu čo najviac približuje, aby sa dosiahol účel VOP.
 5. Ak niektoré ustanovenia zmluvy alebo týchto VOP nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné alebo neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu zmluvy a týchto VOP, pokiaľ pri uzatváraní zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.
 6. Tieto VOP sú súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a jednotlivým kupujúcim v znení, v akom boli ku dňu uzatvorenia príslušnej zmluvy zverejnené na webovom sídle www.kitchenzone.sk.
 7. Spoločnosť Million Beers s. r. o. je oprávnená jednostranne zmeniť znenie týchto VOP; akákoľvek zmena VOP je účinná voči druhej zmluvnej strane a stáva sa súčasťou zmluvy dňom jej zverejnenia na webovom sídle spoločnosti www.kitchenzone.sk
 8. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že pokiaľ zmluvný vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje cezhraničný prvok, za rozhodné právo si volia právo Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli, že toto ustanovenie sa bude vykladať a interpretovať ako výber rozhodného práva (slovenského práva) podľa článku 3 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I).
 9. Dozor nad poskytovaním služieb predaja tovaru a ochranu kupujúceho – spotrebiteľa vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava.
 10. V prípade vzniknutých sporov medzi predávajúcim a kupujúcim sa prejednanie sporu uskutoční na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky.
 11. Vybavovanie sťažností kupujúcich – spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@kitchenzone.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho – spotrebiteľa. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, kupujúci – spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej tiež len „subjekt ARS“) podľa zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení sporov (ďalej len „zákon o ARS“). Návrh môže kupujúci – spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 zákona o ARS príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Kupujúci – spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov online RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm postupom podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (online) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES. Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov. V prípade  vzniku nepriaznivej situácie predávajúci odporúča kontaktovať  najskôr predávajúceho e-mailom za účelom vyriešenia vzniknutej situácie zmierom pred pristúpením k súdnemu resp. mimosúdnemu riešeniu sporu.

Million Beers s.r.o., dňa 1.10.2020

Hlavné menu
Close

Môj košík

Viewed

Naposledy prezreté

Close

Categories